Logo groeiendbest.nl


Nieuwbouw gemeentehuis op deze plek? De raad moet zich in mei over de voorstellen van het college uitspreken.
Nieuwbouw gemeentehuis op deze plek? De raad moet zich in mei over de voorstellen van het college uitspreken. (Foto: )

Nadenken over nieuw gemeentehuis

  Politiek

De eerste contouren voor een gemeentehuis nieuwe stijl worden langzamerhand zichtbaar. Na jaren van overleggen, evalueren en communiceren heeft het college van burgemeester en wethouders voor de toekomst van het gemeentehuis een aantal scenario’s bedacht.

Best - Het college maakte bekend dat het kiest voor het uitwerken van plannen voor een nieuw gemeentehuis op een plek dichtbij het centrum of het huidige gemeentehuis nagenoeg slopen en op dezelfde plek nieuw bouwen. Het bestaande centrale deel, de betonnen blok, blijft behouden omdat het een gemeentelijk monument is. De raad moet zich over de voorstellen van het college in mei uitspreken.

In 2019 is een brede verkenning van één fysieke toegang voor inwoners, organisaties en ondernemers uitgevoerd. In aanvang was realisatie van één fysieke toegang gericht op het Dorpsplein 2, het huidige gemeentehuis. Inmiddels is het gemeentehuis als enige voorkeurslocatie losgelaten. Separaat aan de verkenning is door het college opdracht gegeven voor een onderzoek naar huisvesting van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en andere partners. In het onderzoek is een aantal huisvestingsscenario’s uitgewerkt. De scenario’s variëren van het in standhouden van het huidige gemeentehuis tot complete nieuwbouw op een andere locatie. Voor de uitwerking van de scenario’s is op hoofdlijnen vastgesteld wat de duurzaamheidsambities van de gemeente zijn. Tevens is gedefinieerd wat er onder toekomstbestendige huisvesting moet worden verstaan en wat dit betekent voor de ruimtebehoefte. Om een goed beeld te vormen van de kansen en mogelijkheden tot aanpassing van het huidige gemeentehuis is een gebouwenschouw uitgevoerd. Op basis van een multicriteria analyse is in beeld gebracht hoe de verschillende scenario’s scoren op verschillende kwalitatieve criteria: dienstverlening, organisatie en sturing, duurzaamheid en multifunctionaliteit. Ook zijn de kosten van de verschillende scenario’s op een grofmazige wijze ingeschat.

Scenario’s

Uit eerdere rapportage blijkt dat het college vijf scenario’s op een rij zette. Scenario 1: verdere aanpassingen/optimalisaties aan het gemeentehuis om het gebouw te laten voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen plus jaarlijks onderhoud voor een periode van 30 jaar op basis van het huidige kantoorconcept.
Scenario 2a: realiseren van een nieuw inbouwpakket (op basis van het nieuwe kantoorconcept) in het ‘nieuwbouwdeel’ van het gemeentehuis, plus eventuele nieuwbouwuitbreiding op basis van de ruimtebehoefte gerelateerd aan één fysieke toegang. Scenario 2b, ‘strippen’: scenario 2a wordt opgeplust met de aanpassing van de buitenschil van het nieuwbouwdeel van het gemeentehuis op basis van de gemeentelijke duurzaamheidsambities. Scenario 3a, omvat nieuwbouw op de huidige locatie. Scenario 3b is nieuwbouw op een nieuwe locatie.
De kosten van de scenario’s lopen uiteen van 125.000 euro voor scenario 1, ruim 7 miljoen euro voor scenario 2a, ruim 9 miljoen euro voor scenario 2b, bijna 16 miljoen euro voor scenario 3a en 16,6 miljoen euro voor scenario 3b. Bij de ruwe berekening is geen rekening gehouden met de eventuele verkoopopbrengst van Bestwijzer.

Grove cijfers

Wethouder Marc van Schuppen (Best Open, ruimtelijke ordening) bedrukt dat het gaat om ruwe cijfers. “Wij vragen de raad of we verder kunnen gaan met het uitwerken van de scenario’s 3a en 3b. Als wordt gekozen voor scenario 1 dan vallen de andere scenario’s af. Er is gekeken naar een groot aantal criteria waaraan het gemeentehuis moet voldoen. Alle plussen en minnen zijn in een matrix bij elkaar gezet en dan komen scenario 3a en 3b als beste uit de bus.”
Mocht er door de raad uiteindelijk worden gekozen voor complete nieuwbouw, dan komt de vraag op waar? Van Schuppen: “Het moet dan een plek worden die centraal is gelegen en goed bereikbaar voor parkeren, medewerkers en bezoekers. Goede bus- en treinverbindingen moeten in de buurt zijn. We willen het voorstel in de raad van mei bespreken en dan meenemen in de Kaderbrief 2020/2021. Omdat in het voortraject al veel zaken zijn besproken en vastgelegd in het rapport ‘1 fysieke toegang’ kunnen we daarna snel beginnen met de uitwerking van de plannen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden