<p>De desolate omgeving van het station in Best. Volgens wethouder Marc van Schuppen (Best Open) verdient deze een impuls.</p>

De desolate omgeving van het station in Best. Volgens wethouder Marc van Schuppen (Best Open) verdient deze een impuls.

(Foto: )

Stationsomgeving integraal aangepakt

  Politiek

Een onderzoek naar de haalbaarheid van de transformatie van de stationsomgeving is afgerond. Om tot een integrale aanpak te komen is voor het gebied ten oosten van het spoor de wet voorkeursrecht gemeenten toegepast. Eigenaren van gronden en gebouwen moeten hun bezit bij verkoop eerst aan de gemeente aanbieden.

door Theo Louwers

BEST - Volgens wethouder Marc van Schuppen (Best Open) verdient de ‘desolate’ stationsomgeving een impuls. “Het voorkeursrecht is ingesteld om een prijsopdrijvend effect te voorkomen. Het voorkeursrecht geldt voor het gebied ten oosten van het spoor tot aan de begraafplaats van de Odulphusparochie”, legt Van Schuppen uit.
“Er is onderzoek gedaan naar het draagvlak onder de grondeigenaren voor een transformatie van hun gronden en opstallen. Uit dit onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van deze eigenaren positief staat tegenover de transformatie. Zij onderschrijven de noodzaak van een verandering van de omgeving en vragen om snelheid en resultaat.”

Integrale gebiedsontwikkeling

Van Schuppen kiest voor de strategie van een integrale gebiedsontwikkeling. “Bij een integrale gebiedsontwikkeling wordt uiteindelijk via anterieure overeenkomsten afspraken vastgelegd over het ontwikkelproces van de ontwikkelaar, de benodigde grondtransacties, hoe er om gegaan wordt met onvoorziene of aanvullende kosten, de gronden van de gemeente, programmatische afspraken, kwaliteitsniveau inrichting openbare ruimte, parkeren, afspraken op het gebied van energie en duurzaamheid, de vergoeding van plan - en ambtelijke kosten en planschade. Als wij kijken naar het totale stationsgebied en de diverse eigenaren leent de westzijde van het station en het tunneldak, die in eigendom zijn van NS vastgoed/Railintrust, zich minder voor een integrale ontwikkeling. De oostzijde met het versnipperde eigendom kan onzes inziens alleen via een integrale gebiedsontwikkeling succesvol van de grond komen.”

Marktconsultatie

Het is volgens Van Schuppen raadzaam eerst te onderzoeken of de markt interesse heeft om te investeren in het Bestse stationsgebied. “Hiertoe gebruiken we het middel van een marktverkenning. Met deze verkenning wordt aan een aantal grote voorgeselecteerde marktpartijen gevraagd of ze interesse hebben en hun ideeën kenbaar te maken over de financiële en programmatische haalbaarheid en de voorwaarden waaronder zij eventueel willen participeren. Een marktconsulatie helpt om zicht te krijgen op een haalbare businesscase, zonder daarmee direct aan een partij verbonden te zijn.”

Wonen

In de stationsomgeving denkt de gemeente aan het bouwen van 600 woningen. “Er blijkt een grote vraag naar appartementen, zowel koop als huur en sociaal als vrije sector. En dan met name de vraag naar levensloopgeschikte woningen (ouderen) en goedkope en betaalbare woningen voor jonge en startende huishoudens, spoedzoekers en arbeidsmigranten”, aldus Van Schuppen.
In de plannen wordt ook een koppeling gemaakt met het centrum van Best. Achter het Tapijtcentrum door naar onder andere de Boterhoek.

Parkeren

Het station Best fungeert als regionaal knooppunt met als doel de omgeving te ontsluiten op het openbaar vervoer. In het najaar 2019 is een parkeeronderzoek uitgevoerd naar de bezetting en type doelgroepen op de rond het station gelegen parkeerterreinen. Uit dit onderzoek blijkt dat er veelvuldig wordt geparkeerd door parkeerders die niet uit de regio komen. Ook langparkeerders met als bestemming Eindhoven Airport parkeren rondom het treinstation Best. Voor de transformatie is het noodzakelijk inzicht te hebben in wie hier parkeren, welke doelgroepen wil de gemeente met de parkeerplaatsen bij het station bedienen, wat is de te verwachten groei van het station, wat betekent dit voor het aantal benodigde parkeerplaatsen en wat dit kan betekenen voor te treffen parkeerregulerende maatregelen. “Uit onderzoek blijkt dat het aantal parkeerplaatsen kan worden teruggebracht naar van 588 naar 300 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden dan ‘gereserveerd’ voor de doelgroepen bewoners, kort parkeerders en forensen. De mogelijke nieuwe appartementen moeten in haar eigen parkeerbehoefte voorzien”, besluit Van Schuppen.
Als er uit de marktverkenning een partij rolt, kan er volgens Van Schuppen over drie jaar worden gebouwd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden