Logo groeiendbest.nl

Worsteling om centrummanager

  Politiek

Gezien het vertrek van de huidige centrummanager per 1 september is bij de behandeling van de kaderbrief 2021 gesproken over de toekomst van deze functie. Het college van B & W gaat geen uitgebreid onderzoek doen en er wordt geen uitgebreide visie gepresenteerd. Wel schetst het college in een raadsinformatiebrief een aantal mogelijke scenario’s, maar er wordt geen standpunt ingenomen.

BEST – In de scenario’s wordt opgenomen wat er wordt verwacht van de centrummanager. “Als de gemeente meebetaalt, is de opdracht breder dan alleen het behartigen van de belangen van winkeliers. Ook belangen van anderen moeten dan expliciet worden meegenomen. Ook is de vraag of er meer belanghebbenden zijn die mee zouden kunnen betalen, denk aan horeca- en vastgoedondernemers”, stelt het college.

Volgens het Retailplatform Brabant, een netwerkorganisatie van centrummanagers in Brabant, heeft een gemeente met de omvang van Best in de regel een centrummanager voor 16 uur per week met een salaris van ongeveer 65 euro per uur en neemt deze centrummanager dan ook de secretariële taken zelf op zich. De manager is dan altijd in dienst van een stichting centrummanagement en niet van de gemeente.

Financiën

De inkomsten van de stichting Centrummanagement Best bestaan uit de inkomsten van geheven reclamebelasting, subsidie van de gemeente Best en een verrekening van precariorechten.

De gemeente heft conform het convenant reclamebelasting die is gebaseerd op de WOZ-waarde. De opbrengst van deze belasting wordt volledig overgedragen aan het Centrummanagement Best. Dit is een bedrag van ongeveer 55.000 euro per jaar. De opbrengst van deze heffing kan in de praktijk gezien worden als door het Centrummanagement Best te besteden budget. Iedere ondernemer in het centrum stimuleringsgebied met een zichtbare reclame-uiting betaalt reclamebelasting. De vastgoedeigenaren in het centrum stimuleringsgebied zijn tot nu toe niet bereid geweest om mee te betalen.

Bij ondernemers in de andere winkelgebieden in Best, Heivelden en Wilhelminadorp, is in het verleden niet gepeild of zij bereid zouden zijn om reclamebelasting te betalen. Dit is niet bevraagd gezien de ervaring in Wilhelminadorp. Wilhelminadorp had een winkeliersvereniging op basis van vrijwilligheid. Niet alle ondernemers daar waren bereid om maandelijks een financiële bijdrage te leveren.

In de eerste drie jaar heeft stichting Centrummanagement Best veel subsidie ontvangen van de gemeente Best. Dit is inmiddels afgebouwd tot een bedrag van ongeveer 25.000 euro per jaar. Daarbovenop ontvangt de stichting van de gemeente nog 7.500 euro op jaarbasis als een soort subsidie voor specifieke structurele kosten. In totaal bedragen de jaarlijkse inkomsten van de stichting dus ongeveer 87.500 euro.

Uitgaven

De stichting besteedt haar inkomsten vooral aan banners en kerstverlichting in de openbare ruimte, activiteiten en kleine evenementen, en betaalt haar secretariaat en het in de lucht houden van de eigen website. De centrummanager wordt niet uitbetaald. Het bedrag dat elk jaar overblijft, mag de stichting onder voorwaarden reserveren (met een maximum van 4.000 euro per jaar) en zou bijvoorbeeld te zijner tijd voor nieuwe kerstverlichting kunnen worden gebruikt. Van de aankleding van de openbare ruimte is de kerstverlichting voor de stichting de grootste kostenpost.

Scenario’s

Er zijn enkele mogelijkheden waarop de gemeente verder kan met het centrummanagement. In het eerste scenario worden geen extra middelen ingezet, wél is er overleg met en ondersteuning van CM, met als uitgangspunt dat er een gezamenlijk belang bij het goed functioneren van het centrummanagement inclusief een centrummanager is.

Nu uitsluitend de winkeliers bijdragen via de reclamebelasting, is er volgens de gemeente geen reden om zonder nader overleg met alle belanghebbenden, de gemeentelijke subsidie van 25.000 euro te verhogen. Nu de onbezoldigd centrummanager is gestopt en de functie nog niet is ingevuld, worden nadere afspraken gemaakt over de voorwaarden die aan de subsidie wordt gesteld. Als deze optie ertoe leidt dat er geen nieuwe centrummanager komt, zou dat voor de gemeente wel de consequentie hebben dat de gemeente geen aanspreekpunt meer heeft in de vorm van één persoon. Maar de stichting c.q. het bestuur kan nog wel aanspreekpunt zijn.

Een ander scenario is het verhogen van de subsidie ten bate van de aanstelling van een centrummanager. Hoe meer de gemeente bijdraagt, hoe meer voorwaarden de gemeente kan stellen. De gemeente zou bijvoorbeeld kunnen verlangen dat de centrummanager ook de verbinding zoekt met de andere winkelgebieden in Best.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden