Logo groeiendbest.nl
Foto:

Acties na burgerpeiling 'Waar staat je gemeente?'

In het najaar van 2018 vond de burgerpeiling 'Waar staat je gemeente' plaats. In deze peiling werden vragen gesteld over het wonen en leven in Best. Deze peiling wordt elke twee jaar uitgevoerd. De uitkomst van deze enquête geeft de gemeente goede inzichten in de wensen en ideeën van de inwoners. De belangrijkste onderwerpen die de gemeente intensiever gaat oppakken zijn onder andere afval, onderhoud openbare ruimte, huisvesting migranten, verkeersveiligheid en interactie met de inwoners.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de gemeente meer aandacht moeten hebben voor het onderhoud van de openbare ruimte. Voorbeelden die genoemd werden: sneller vervangen kapotte stoeptegels en beter onderhoud van het openbaar groen. Om hier beter op toe te zien, worden meer inspecties uitgevoerd in de openbare ruimte. Daarnaast is onlangs de Fixi-app geïntroduceerd. Via deze app kunnen inwoners meldingen doen over de openbare ruimte. En ook volgen wat er met de melding gebeurt.

Afval
Ook in deze peiling is een duidelijke mening gegeven over de huidige afvalinzamelingsmethode en de communicatie hierover. Vorig jaar is - naar aanleiding van deze en eerdere geluiden - gezocht naar mogelijkheden om het huidige afvalsysteem te verbeteren. Inmiddels heeft de raad besloten de huidige afvalinzamelingsmethode aan te passen. Daarnaast is afgesproken dat hierover duidelijk gecommuniceerd gaat worden. Ook worden inwoners beter geïnformeerd over het scheiden van de verschillende afvalstromen.

Huisvesting arbeidsmigranten
In het onderzoek geven inwoners aan dat er in sommige wijken aandacht wordt gevraagd voor de (overlastgevende) huisvesting van arbeidsmigranten. Op een aantal locaties zijn er te veel arbeidsmigranten gehuisvest. Bij het verstekken van vergunningen wordt voortaan beter rekening gehouden met een evenwichtige verdeling. Ook wordt de illegale huisvesting van arbeidsmigranten steviger aangepakt. Tot slot vindt de gemeente het belangrijk dat arbeidsmigranten onze (omgangs)normen, rechten en plichten kennen en naleven. De gemeente zet in op voorlichting en daar waar nodig op handhaving.

Verkeersveiligheid
Op een aantal locaties in Best ervaren burgers de verkeerssituatie als onveilig. De gemeente werkt hard aan het verkeersveiliger maken. Voor een aantal locaties worden nu onderzoeken uitgevoerd en plannen gemaakt. Ook geven inwoners aan dat (weg)werkzaamheden niet goed of tijdig worden bekendgemaakt. Om dit te verbeteren worden alle lokale wegwerkzaamheden gepubliceerd op een speciale pagina op de gemeentelijke website. Daarnaast worden wegafsluitingen gemeld in een systeem waar navigatiesystemen, maar ook hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) gebruik van maken. Zij beschikken zo over de meest actuele situatie.

Heldere en eenvoudige taal
Uit de reacties bleek ook dat burgers brieven niet altijd goed leesbaar vinden. Deze moeten duidelijker, eenvoudiger en minder juridisch. Wanneer het in brieven noodzakelijk is om juridische termen te gebruiken, wordt dit zo goed mogelijk uitgelegd.

Interactie met inwoners
Inwoners willen meer betrokken worden bij activiteiten van de gemeente. De gemeente pakt dit op. Bijvoorbeeld door vaker mening en inbreng te vragen bij het ontwikkelen van plannen en activiteiten. Het project 'Samen op ons Best' en het digitale inwonerspanel worden hierbij ingezet.

Meer berichten