Logo groeiendbest.nl
Foto:

Centrum Management Best: "Relocatie Aldi en eventueel vertrek Albert Heijn catastrofaal voor centrum"

De mogelijke verplaatsing van de Aldi supermarkt (relocatie) naar de Oirschotseweg is volgens het Centrum Management Best een 'meesterzet'. Het kan echter leiden tot catastrofale gevolgen voor het centrum als Albert Heijn haar supermarkt ook wil verplaatsen. Centrummanager Ruud de Bruin heeft in een brief het college van burgemeester en wethouders op dit gevaar gewezen. Hij wil met het college in gesprek hierover.

In het stimuleringsgebied van de gemeente Best wordt mede door inbreng van het Centrum Management Best gewerkt aan de bevordering van het economisch klimaat voor ondernemers en de bewoners door onder andere het verhogen van de belevingssfeer. Het gaat hierbij niet alleen over ruimtelijke inrichting en activiteiten, maar ook over een visie voor de toekomst voor het behoud van de dynamiek in het centrum. Hierin worden ontwikkelingen meegenomen als online retail, leegstand, infrastructuur, doelgroepen en aantrekkingskracht. Ook ontwikkelingen van individuele retailers binnen de gemeente spelen een rol in het actueel houden van deze toekomstvisie en de kansen en bedreigingen voor het economische klimaat in het centrum.


Gevolgen

Het centrummanagement Best wil daarom aandacht vragen voor de mogelijke gevolgen van zo'n ontwikkeling, namelijk de relocatie van de Aldi uit het centrum naar de kop van de Oirschotseweg. "Wij vragen dan ook om een reactie op de volgende overwegingen", zegt centrummanager Ruud de Bruin. "Is er met de relocatieplannen van de Aldi vanuit de gemeente een wijziging in de visie op de detailhandel in het centrum van Best te verwachten? Hoe voorziet het college de ontwikkeling van de klantenstroom naar het centrum c.q. de winkels in het centrum na relocatie van de Aldi. De verwachting is dat deze klantenstroom significant zal afnemen. Is er in de planvorming rond de opvulling van de leeggekomen ruimte voor supermarktmeters in het centrum, sprake van een nieuwe supermarkt, dan wel ruimte voor uitbreiding van de huidige supermarkten?"


Meesterzet

Een mogelijke relocatie van Aldi naar de Oirschotseweg wordt volgens het centrummanagement in de supermarktwereld gezien als een 'meersterzet'. "Dat de actie van Aldi om een reactie van collega-concurrenten vraagt zal hiervan een logisch gevolg zijn", vindt De Bruin. "Al jaar en dag zijn Albert Heijn, Plus en de Aldi supermarkt de drie belangrijkste pijlers van het centrum in Best en zijn alle ondernemers in het centrum in grote mate afhankelijk van aantrekkende werking van deze drie partijen. Nu een van deze pijlers lijkt weg te vallen, ontstaat er een compleet nieuwe situatie die het bestuur van het centrummanagement grote zorgen baart."


Signaal

Albert Heijn heeft in het verleden meerdere malen het signaal afgegeven dat zij hun supermarktformule niet optimaal kunnen uitdragen in de Boterhoek (dit in combinatie met de huidige en toekomstige parkeermogelijkheden). De Bruin: "Het volbouwen van de locatie naast Zeeman c.q. het wegvallen van weer een groot aantal parkeerplaatsen zal voor Albert Heijn verregaande gevolgen hebben. De kans dat Albert Heijn lijdzaam gaat zitten wachten hoe de markt zich verder ontwikkelt achten wij zeer klein. Een eventueel vertrek van de Albert Heijn plus de geplande relocatie van Aldi zou voor het centrum van Best catastrofale gevolgen hebben. Derhalve vraagt het bestuur van Centrum Management Best hoe het college van burgemeester en wethouders denkt te anticiperen op de mogelijkheid van het hiervoor genoemde scenario. Als bestuur van Centrum Management Best hopen we dat er een zorgvuldige afweging gemaakt wordt tussen belangen van individuele ondernemers en een bestendige toekomstvisie voor retail in Best in het algemeen en in het stimuleringsgebied in het bijzonder."

Meer berichten