Logo groeiendbest.nl
Foto: michielwasmus

College van burgemeester en wethouders is voor aanleg van fietspad Pendelroute

Tijdens de behandeling van de begroting 2019 heeft de raad aangegeven meegenomen te willen worden in de overwegingen van het college om budget op te nemen voor het fietspad Pendelroute. Door portefeuillehouder Rik Dijkhoff (VVD) is toegezegd dat er voorafgaand aan de start van de uitwerking van dit project een voorstel aan de raad wordt voorgelegd, waarin nut en noodzaak van dit fietspad behandeld wordt. Het college adviseert de raad om in te stemmen met het starten van de voorbereidingen voor realisatie van het fietspad Pendelroute.

Het fietspad Pendelroute is een ontbrekende fietsverbinding tussen het bedrijventerrein Breeven in Best en GDC Acht in Eindhoven. Jaren geleden werden er plannen gesmeed om een weg aan te leggen die het bedrijventerrein in Best zou verbinden met Eindhoven. De aanleg van de weg kwam echter nooit van de grond. Een fietspad is in plaats van een autoverbinding een alternatief, dat de rit naar Eindhoven en omgekeerd aanzienlijk verkort.
Het tracé maakt gebruik van het bestaande onderhoudspad langs het spoor dat aanwezig is in de onderdoorgang onder de A2/A58. Het tracé is ongeveer 1 km lang. Bij de uitwerking moet tevens bezien worden wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik door hulpdiensten.
De bestaande verbindingen tussen Best en Eindhoven, de Slowlane (Beatrixkanaal) en de Eindhovenseweg Zuid liggen hemelsbreed ruim 2,5 km uit elkaar. Dit tracé ligt redelijk in het midden tussen de bestaande tracés en verkleint daarmee de maaswijdte van fietsverbindingen. Door de barrière van de snelweg A2/A58 zijn er geen andere alternatieve verbindingen.


Zand

Een verbinding tussen Best en Eindhoven ter hoogte van het spoor wordt node gemist. Er wordt op de route langs het spoor onder de snelweg door het zand gefietst. In overleg met de gemeente Eindhoven is nu besloten tot het opnemen van het fietspad Pendelroute als maatregel in de Bereikbaarheidsagenda.
In december 2017 heeft de Bestse gemeenteraad ingestemd met 'Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak'. "Deze aanpak sluit aan op de landelijke, provinciale en regionale beleid, zeker daar waar het gaat om het stimuleren van het gebruik van de fiets. Best Mobiel zet in op een drietal ambities: Versterk de bereikbaarheid van economische locaties en (woon)voorzieningen; vergroot de bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst en lever een bijdrage aan een toegankelijke omgeving voor iedereen. Daarom geeft het college prioriteit aan de realisatie van de Pendelweg als fietsroute. De route is tevens als primaire fietsroute opgenomen in het totale fietsroutenetwerk", aldus het college in het advies aan de raad.


Rechtstreeks

Deze fietsverbinding zorgt voor een verdere uitbreiding van het regionale fietsnetwerk. Best krijgt een directe ontsluiting met de werklocatie GDC Acht. De stad Eindhoven wordt rechtstreeks verbonden met het Bestse bedrijventerrein Breeven. Deze verbinding bevordert in de visie van het college het woon-werkverkeer per fiets.
De gemeente wil 100.000 euro bijdragen aan de aanleg van de Pendelroute. Eindhoven draagt eenzelfde bedrag bij. Daarmee is 50 procent van de kosten gedekt. De rest moet van andere partijen komen.

Meer berichten