Logo groeiendbest.nl
Het gewraakte pand aan De Waal (Foto, Cor Delissen)
Het gewraakte pand aan De Waal (Foto, Cor Delissen) (Foto: )

OCB tegen wijziging bestemmingsplan Waal 30-36

"Breeven verdient kwaliteitsimpuls,
bewoning is geen optie"

Het bestuur van het OCB is tegen een wijziging van het bestemmingsplan op Waal 30-36. De eigenaren willen het pand tijdelijk geschikt maken voor bewoning. In het pand zouden maximaal 136 arbeidsmigranten kunnen worden ondergebracht. Het landelijke Transformatieteam Hernieuwd Vastgoed heeft daartoe een verzoek ingediend bij het gemeentebestuur.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders somt het OCB een aantal redenen op waarom transformatie van Waal 30-36 afgewezen moet worden.
"Het beleid in de gemeente Best is er op gericht om wonen op het industrieterrein te minimaliseren. Wonen op een industrieterrein heeft ernstig beperkende gevolgen voor industriële activiteiten in de directe omgeving van het complex, o.a. in het kader van de wet Externe Veiligheid", zo stelt A. Putmans, secretaris van het OCB.
"Kapitaalvernietiging bij omliggende bedrijven zal resulteren in substantiële schadeclaims richting gemeente. Als voorbeeld noemen wij Brabant Engineering aan de Waal 22. Het bedrijf is voornemens om een machinefabriek te openen, conform het geldend bestemmingsplan.
Het huidige bestemmingsplan en de aldaar van toepassing zijnde milieucategorie bieden ruimere mogelijkheden voor het gebruik van vastgoed op Breeven. Dit houdt volgens het OCB in, dat het huidige gebruik van het vastgoed in de directe omgeving niet bepalend is.
"Breeven, zo stelden het college en het OCB onlangs nog samen vast, verdient een kwaliteitsimpuls voor het behouden van- en de vestiging van nieuwe bedrijven. In géén van de daarover tot nu toe gevoerde gesprekken is bewoning als optie genoemd, en zeer terecht", vindt het OCB. "Het bestuur van het OCB gaat er dan ook vanuit, dat het college niet zal overgaan tot wijziging van het bestemmingsplan."


Informatiebijeenkomst tendentieus

Op 15 oktober vond er een informatiebijeenkomst plaats over de transformatie naar bewoning. "De informatie was tendentieus en niet gebaseerd op feiten", aldus Putmans. "Zo stelde men bijvoorbeeld in de uitnodiging dat het bestuur van de gemeente al ingestemd heeft. De krant werd als bron gebruikt en citaten van de gedeputeerde uit hun verband gerukt. Er werd gesuggereerd dat overleg met het OCB heeft plaatsgevonden en dat óók het OCB de plannen ondersteunde. Opnieuw een onwaarheid: Het OCB heeft aangegeven van meet af aan tegen een bestemmingsplanwijziging te zijn en alle mogelijke middelen te zullen inzetten om een aanpassing te voorkomen."


Zorg

Het OCB deelt de zorg over de kwaliteit van de woonomstandigheden van migranten. "Met nog meer dan thans geleverde inzet zullen wij de mensen die een uitkering genieten vanuit de bijstand ertoe moeten bewegen om betaald werk te gaan verrichten. De vele duizenden uitkeringsgerechtigden in de regio kunnen de inzet van migranten voor ongeschoold werk echt verminderen en daarmee impliciet de huisvestingsvraagstukken."

Meer berichten