Logo groeiendbest.nl
Foto:

Jan van Lieverloo 25 jaar diaken

"Het jubileum is een mooie gelegenheid om het parochieleven onder de
aandacht te brengen"

Jan van Lieverloo is 25 jaar diaken en dat wordt gevierd op zondag 23 september om 11.00 uur in de Antoniuskerk. Na de dienst wordt er buiten de kerk een receptie gehouden. Gilde St. Odulphus geeft acte de présence en ook het Lidwinakoor en het Willibrorduskoor uit De Beerzen luisteren de dienst op. De jubileumviering wordt gehouden met alle pastores uit het team van Odulphus van Brabant.

Toen Jan van Lieverloo weer actief werd in de Antoniusparochie wilde hij de functie van bruggenbouwer op zich nemen, een bruggenbouwer tussen zijn parochie en Antonius in Beweging, de groepering die zich afsplitste van de Antoniusparochie. "Dat is niet gelukt tot nu toe", erkent Van Lieverloo. "Ik ga die brugfunctie zeker niet uit de weg. Er zijn inmiddels pogingen ondernomen om tot een gesprek te komen. Misschien is mijn jubileum een gelegenheid om dingen weer goed te krijgen."

Van Lieverloo signaleert wat algemeen bekend is: de kerkgang loopt terug. "De spanningen in de kerk doen de zaak geen goed. Er heerst tweespalt. Binnen de kerk heerst een strijd tussen de conservatieven en progressieven en dat is jammer. Toch is er bij de Antoniusparochie een lichte toename van het kerkbezoek te constateren. Het jubileum is daarom een mooie gelegenheid om het parochieleven onder de aandacht te brengen."


Diaken

In 1993 werd Van Lieverloo tot diaken gewijd. "Sinds Vaticaan II is de diaken weer in ere hersteld. Vroeger liep iemand die priester wilde worden eerst stage in een parochie en werd dan tot diaken gewijd. Dat werd een transeunt (overgang) diaken genoemd. Zo iemand was onderweg om priester te worden. Na de stage werd hij dan tot priester gewijd. Tijdens Vaticaan II werd besloten dat wijze mannen met gezag tot permanent diaken gewijd konden worden. Zij konden diaken blijven en behoren dan ook tot de clerus. Een diaken is bevoegd tot dopen, mag getuigen bij een huwelijk, voorgaan in vieringen en uitvaarten doen. Een diaken mag geen biecht afnemen en niet de consecratie tijdens de eucharistieviering verrichten."
Na zijn diakenwijding werd Van Lieverloo aalmoezenier. "De kracht van de Antoniusparochie was toen dat er heel veel vrijwilligers waren. De bedoeling was om dat vrijwilligersleger uit te bouwen, daarom ben ik toen weg gegaan. De band met het bisdom is echter behouden gebleven. Ik ben in de Odulphusparochie en later in Middelbeers kerkdiensten blijven verzorgen. Zo hield ik contact met het reguliere pastoraat."


Aalmoezenier

Van Lieverloo werd in 2003 hoofdaalmoezenier van de landmacht, in 2005 hoofdaalmoezenier van de krijgsmacht en in 2012 hoofdaalmoezenier van veiligheid en justitie. Nu is hij aalmoezenier buiten dienst, een titel die blijft gekoppeld aan het pastoraat voor een bijzondere doelgroep. In 2016 werd Van Lieverloo pastor in de Antoniusparochie en in Middelbeers. Verspreid over zeven dagen van de week werkt de jubilaris drie dagen: twee dagen in Best en één dag in Oost-, West- en Middelbeers.

Stilzitten is voor de pastor geen optie. De dagen die resten worden o.a. gevuld met de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vereniging Nationale Bedevaarten. Ook is hij lid van de Kapittelraad in de Ridderorde van het Heilig Graf. "De ridderorde ondersteunt goede doelen in het voormalig Heilig Land, dus in Israël en Palestina. Nederland telt 2500 ridders en edelvrouwen, wereldwijd zijn er dat 25.000."

Meer berichten