Logo groeiendbest.nl
Op dit terrein is het plan gesitueerd (Foto, Cor Delissen)
Op dit terrein is het plan gesitueerd (Foto, Cor Delissen)

Ontwerpbestemmingsplan gezondheidscentrum Veldweg in procedure

Een samenwerkingsverband tussen eerstelijnszorgaanbieders is een initiatief gestart om multidisciplinaire zorg aan te bieden in een te realiseren gezamenlijke huisvesting op basis van een gezamenlijke visie. Ook zijn in het plan eenheden voor maatschappelijk verblijf opgenomen. Deze eenheden zijn bedoeld voor het realiseren van een kleinschalig zorgcentrum voor dementerenden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een positief principebesluit genomen over dit plan. Onder meer omdat het plan een goede stedenbouwkundige invulling van de locatie geeft en de maatschappelijke invulling van het perceel gewenst is. Het plan is gelegen op een perceel nabij Dijkstraten op de hoek Veldweg/Oirschotseweg.
Er is voor gekozen om het beeld van de bebouwing aan de Veldweg door te zetten. Het opdelen van het centrum in twee gebouwcomplexen levert het voordeel op van openheid tussen de gebouwen. Het bouwplan haalt inspiratie uit de deels landelijke stijl in de omgeving en heeft daarom een mansardekap.


Zorg dichtbij

Het plan voor het gezondheidscentrum voorziet in zorg dichtbij nieuwe bewoners in Dijkstraten en Aarle. Als mensen zich nieuw in Best vestigen zoeken zij ook een nieuwe huisarts en andere zorgaanbieders. De deelnemende huisartsen hebben de ruimte om deze nieuwe patiënten aan te kunnen nemen, omdat zij nog opbouwend zijn in hun praktijk. Daarnaast voorziet het plan in een kleinschalige zorgvoorziening voor dementerenden in het laatste deel van hun leven, door de organisatie 'Wonen bij September'. Een dergelijke voorziening is er in deze vorm nog niet en dit plan vormt een waardevolle aanvulling op het voorzieningsniveau in Best.


Procedure en planning

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Naastenbest en Dijkstraten-zuid. Het perceel heeft momenteel de bestemming 'agrarisch'. De geplande ontwikkeling past niet binnen deze bestemming. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de procedure die leidt tot het wijzigen van de bestemming in 'maatschappelijke doeleinden'.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage. Het is de planning dat dit gebeurt van 11 juli tot en met 21 augustus. In deze periode is het voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen. Deze worden verwerkt in een nota zienswijzen.

Naar verwachting kan het bestemmingsplan vervolgens in het najaar worden vastgesteld.

Meer berichten