Logo groeiendbest.nl

Zittingen Karnavalsfederatie Best in tent bij gemeentehuis

Nog één jaar subsidie voor De Tent

De Tent is in het kader van het alcoholmatigingsproject 'Laat je niet flessen' tot stand gekomen in 2008. Kinderen in de leeftijd 12 tot 18 jaar kunnen tijdens carnaval in deze tienertent feest vieren. De gemeente geeft nog één jaar subsidie voor De Tent. Naast De Tent staat op het plein bij het gemeentehuis ook een tent van carnavalsvereniging De Tuuters. De gemeente wil dat in 2019 Federatie, horeca en WBO samenwerken. Subsidie voor De Tent is dan van de baan.

Tegenwoordig is Stichting BestBeter belast met de organisatie van De Tent. Deze stichting bestaat uit de partijen carnavalsvereniging De Tuuters, WBO, Vriens Horeca Service en de Stichting Karnavalsfederatie Best. In 2014 is nagedacht over structurele continuering van De Tent. Vervolgens zijn er diverse afspraken gemaakt over voortzetting van De Tent. Zo is vastgelegd dat de subsidieverstrekking langzaam wordt afgebouwd, naar 0 in 2018. Tot nu toe is volgens de gemeente gebleken dat dit niet haalbaar is. Waar oorspronkelijk voor 2017 een bedrag van € 5.000 verleend was, is dit tussentijds bijgesteld naar € 8.250. Afgesproken is dat er op basis van een evaluatie gekeken wordt of er structurele afspraken kunnen worden gemaakt over de toekomst van de organisatie van De Tent.
"Op dit moment is de volwassentent noodzakelijk om de tienertent te financieren. Vanaf 2019 dient de tienertent zelfvoorzienend te zijn en wordt er geen subsidie meer afgegeven", aldus wethouder Peet van de Loo (D66). "Verzelfstandiging wordt gestimuleerd door een verdere afbouw van uren door WBO in 2018 en verder, het uitzetten van acties door WBO om De Tent weer aantrekkelijk te maken voor 16- en 17-jarigen en doordat de Karnavalsfederatie de samenwerking opzoekt met lokale horeca om te kijken naar mogelijkheden. Daarnaast ligt er een taak voor de gemeente op het gebied van handhaving."

De Tent dient de doelstellingen van het lokale beleid van de gemeente. "Het evenement draagt bij aan preventief jeugdbeleid", vindt wethouder Annegien Wijnands (PvdA). "De Tent biedt aan jongeren de mogelijkheid om veilig en alcoholvrij carnaval te kunnen vieren. Een belangrijke overweging hierbij is dat ouders weten dat dit een veilige plek is om hun kind carnaval te laten vieren.

De Tent is ook een activiteit om, via inzet van het jongerenwerk, aan risicotaxatie, talentontwikkeling en activering van jongeren te doen. Een groot aantal jongeren bezoekt De Tent. Tijdens de tieneravonden is toezicht door de jongerenwerker van WBO. De Tent is hiermee een evenement waarbij het jongerenwerk op basis van signalen ter plekke interventies kan plegen. Aan de ene kant wordt contact gelegd met de doelgroep, aan de andere kant het signaleren van wensen of (hulp)vragen. Er vinden blaastesten plaats en worden maatregelen getroffen wanneer een minderjarige alcohol heeft gedronken; een jongerenwerker gaat het gesprek met de minderjarige aan. De politie en BOA's hebben korte lijntjes met het jongerenwerk."

Ook na de gemaakte afspraken uit 2014 is het tot op heden niet gelukt het evenement kostendekkend te organiseren. "Uit de evaluatie De Tent 2017 bleek het oorspronkelijk toegekende voorschot van 5.000 naar 10.000 euro verhoogd te moeten worden. Uiteindelijk heeft de gemeente ook in 2017 nog 8250 euro bij moeten passen", aldus Peet van de Loo. "WBO geeft aan dat het bestuur mogelijkheden ziet om, gezien de aantrekkende economie, onder andere via sponsoring en donaties het tekort van de tieneractiviteiten verder terug te dringen."
Stichting BestBeter is komend jaar voor de derde keer belast met de organisatie en heeft diverse ideeën ter bevordering van financiële verzelfstandiging. Zo is de bedoeling de volwassenentent al 2 weken eerder te plaatsen, zodat hier meerdere activiteiten kunnen worden georganiseerd, zoals de Klompengatse Avonden. Met deze inkomsten worden de kosten van de tienertent gedrukt.
In samenwerking met de afdeling handhaving en de boa's wordt gekeken naar een initiatief voor carnaval 2018. Door de invoering van een bandjessysteem over de gehele horeca in het centrum van Best, kan controle worden uitgevoerd met inzet van een minderjarige en uitwisseling met boa's van een andere gemeente.
"De grootste concurrent van de tienertent is de omliggende horeca. Bekend is dat in enkele kroegen nog steeds alcohol wordt geschonken aan minderjarigen. Daarom is een belangrijke rol gelegen in de handhaving. Wanneer in de omliggende kroegen geen alcohol aan minderjarigen wordt verstrekt, kan dat een betere aanloop van de tienertent tot gevolg hebben."

Voor een goede organisatie is samenwerking noodzakelijk. Van de Loo: "De Karnavalsfederatie moet samenwerking zoeken met de lokale horeca om te kijken naar mogelijkheden om de tienertent vanaf 2019 zelfvoorzienend te maken. Wanneer de volwassenentent verdwijnt een concurrent voor de lokale horeca. Met de inkomsten kunnen de Karnavalsfederatie en de lokale horeca de tienertent draaiende houden. Op deze manier wordt de tienertent ook meer een evenement van een bredere groep."

Reageer als eerste
Meer berichten