De schaalsprong van Brainport Eindhoven zal grote gevolgen hebben voor Best. In de ontwikkelstrategie van Zuid-Oost Brabant wordt al gekeken waar 100.000 extra woningen tot 2040 kunnen komen en waar 700 hectare bedrijventerrein. Met de uitbreidingsplannen van ASML om 20.000 arbeidsplaatsen te gaan realiseren op BIC-Noord (net ten zuiden van Best), zal rekening gehouden moeten worden met extra woningen en meer mobiliteit in Best. Daar kwam recentelijk nog de aankondiging van minister De Jonge bovenop dat Best een van de zeventien grootschalige woningbouwlocaties zal worden in de landelijke Nota Ruimte.

Voor de fractie van D66 Best reden om aan het college van B&W schriftelijke vragen te stellen naar de effecten voor Best en hoe dit in de Omgevingsvisie van Best ingepast gaat worden. Raadslid Pieter Meeuwis geeft aan: ”Dat Best een bijdrage aan de regionale groei moet leveren staat buiten kijf. En dat Best gunstig ligt qua openbaar vervoer en verkeersontsluiting, is al lang bekend. Maar de wensen die nu op ons afkomen, zijn wel heel flink. Hoe gaan we dat inpassen op de kaart van Best?”

Samenwerking

D66 gaat uit van een goede samenwerking met Eindhoven en de regiogemeenten. “Voor extra wegen, fietspaden, busverbindingen en nieuwe omgevingsplannen moet er flink geïnvesteerd worden en moeten onze inwoners hierover mee kunnen denken. Met geld en hulp van het rijk en de provincie moeten we tot haalbare plannen komen die een gezond leefklimaat, geschikte verbindingen, voldoende woningen en brede welvaart leiden”, geeft het D66 raadslid aan.