De gemeente Best wil ondernemers in Best tegemoet komen met het beschikbaar stellen van subsidie om te komen tot de oprichting van een Ondernemersfonds Best. Patrick van de Sande, bestuurslid van het Ondernemers Collectief Best, en Frits Rutten, die onder andere in Helmond en Laarbeek, dergelijke fondsen opzette zijn druk doende om zoveel mogelijk ondernemers warm te krijgen zich bij het fonds aan te sluiten. “We hebben al veel ondernemers gesproken en ze zijn tot nu allemaal positief”, zegt Patrick van de Sande, die namens het OCB ambassadeur van het Ondernemersfonds is en voorzitter van de stuurgroep.

Door Theo Louwers

Met ingang van 1 januari 2025 moet het fonds beschikbaar zijn. De gemeenteraad sprak er al eerder over, maar besluiten werden er toen niet genomen. “Een Ondernemersfonds is het gevolg van een afspraak tussen ondernemers en de lokale politiek”, legt Frits Rutten uit. “De gemeente zet een opslag op de OZB voor niet-woningen met een van tevoren vastgesteld bedrag. Tegelijkertijd stelt de gemeente een subsidie ter waarde van de totale opslag ter beschikking aan de Stichting Ondernemersfonds Best. De inleg vloeit één op één terug naar het Ondernemersfonds. De ondernemers beslissen zelf wat ze met het geld willen doen. De gemeente wil bijvoorbeeld bedrijventerrein beveiligen met camera’s. Het beheer daarvan zou betaald kunnen worden uit het Ondernemersfonds. Belangrijk is dat individuele ondernemers geen beroep kunnen doen op het fonds.”

Belangenbehartiging

Bij het Ondernemersfonds zet de gemeente een bedrag per 100.000 euro OZB op niet-woningen. Met deze aanpak doen alle ondernemers mee en zijn er geen free riders. “Ondernemers willen iets, de gemeente faciliteert en fungeert als inningsinstrument is de gedachte. “Wij zijn de kartrekkers”, zegt Van de Sande. “We moeten de politiek warm krijgen voor het Ondernemersfonds en draagvlak zien te creëren onder de ondernemers. Deze en komende maanden onderzoeken we de haalbaarheid van het Ondernemersfonds.”

Speerpunten

Speerpunten van het Ondernemersfonds zijn een gezamenlijke financiële positie van en voor de ondernemers. Het fonds maakt collectieve activiteiten en directe belangenbehartiging mogelijk. “Het fonds zorgt ook voor verbinding en organiserend vermogen”, aldus Rutten. “Iedere ondernemer met zakelijk vastgoed doet verplicht mee. Op deze manier versterkt het fonds de lokale economie en maakt financiering mogelijk. Alle bestedingen zijn vrij in te vullen. Het fonds kan worden aangewend voor promotie, veiligheid, energiebesparing, duurzaamheid, sparen voor investeringen, invoeren parkmanagement en centrummanagement. Alle besluiten worden democratisch genomen. Wel kunnen er per sector, zoals bedrijventerreinen, centrum en buitengebied, accenten worden gelegd. Door op deze manier samen te werken wordt de organisatiegraad in Best flink verhoogd. Heldere en duidelijke communicatie in een vroeg stadium is een absolute must. Daarnaast is het van belang om de maatschappelijke sectoren in de gemeenschap ook mee te nemen in de draagvlakpeiling, zoals (sport)verenigingen en zorg. Medio oktober moet duidelijk zijn of er draagvlak is voor een Ondernemersfonds in Best en of we 1 januari van start kunnen.”

Voor informatie kan contact worden opgenomen met Patrick van de Sande, tel. 0620361258 of Frits Rutten, tel. 0655154638.