Best kent sinds 2007 startersleningen toe. Op dit moment komen door een toenemend aantal aanvragen voor een starterslening minder middelen voor aflossingen terug in het fonds dan dat er nieuwe leningen worden verstrekt. Hierdoor raakt het budget uitgeput. Op basis van een uitgevoerde analyse stelt het college daarom voor een extra krediet van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen om de startersleningen voort te zetten.

Door Theo Louwers

Het verstrekken van startersleningen sluit aan bij het beleidsakkoord. In het beleidsakkoord en het volkshuisvestingsprogramma is de ambitie uitgesproken om startersleningen te blijven verstrekken aan koopstarters in Best. Met de aanvullende voorwaarden kan het verstrekken van startersleningen komende jaren blijven plaatsvinden. De voorgestelde wijzigingen zorgen voor betere aansluiting bij het ondersteunen van koopstarters uit de gemeente Best en heeft invloed op het aantal aanvragen en de beschikbaarheid van het budget.

Best aantrekkelijker

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven verstrekken de gemeenten Eindhoven, Oirschot en Waalre op dit moment geen startersleningen aan hun inwoners. De gemeenten die wel een starterslening verstrekken aan bewoners doen dit met een lagere leensom (Geldrop-Mierlo en Veldhoven) of met aanvullende voorwaarden met betrekking tot de binding met de gemeente (Nuenen en Son en Breugel). Hierdoor is de gemeente Best aantrekkelijker voor koopstarters. De starterslening wordt op dit moment binnen de gemeente Best toegekend onder ruime voorwaarden. Iedere koopstarter die in Best een bestaande of nieuwbouw woning koopt, komt nu in aanmerking voor een starterslening. Door de wijzigingen wordt een onevenredig aantal aanvragen startersleningen voorkomen en kan de continuïteit van de starterslening gewaarborgd worden.

Met de doorgevoerde wijzigingen komen er volgens het college minder aanvragers in aanmerking en wordt de starterslening (nog meer) ingezet om de positie van koopstarters uit gemeente Best te versterken. De doorgevoerde wijzigingen kennen extra voorwaarden met betrekking tot de binding met de gemeente Best. Zo dienen de aanvragers in de gemeente Best te wonen, te werken of te hebben gewoond.

Aanvullend krediet

Het huidige budget van de starterslening is uitgeput. Dit budget is recent aangevuld met € 500.000. Dit biedt ruimte om ongeveer 7 startersleningen te verstrekken. “Dit is onvoldoende als het aantal aanvragen op het niveau van de afgelopen halfjaar blijft”, stelt het college. “De verwachting is dat het aangevulde budget ook snel uitgeput is en extra aanvulling noodzakelijk gaat zijn. De maximale leensom bedraagt 39.000 euro. Met de aanvulling van 1.000.000 euro kunnen minimaal 25 nieuwe aanvragen gehonoreerd worden. Door dit als krediet beschikbaar te stellen kan dit geleidelijk in het fonds gestort worden in twee tranches van 500.000 euro. Dit biedt ook op de lange termijn perspectief om de startersleningen te blijven verstrekken.”

De raad moet zich nog over het voorstel uitspreken.